A Műszaki Könyvtáros Szekció eseménynaptára
1970-2003. decemberig

Összeállította: Balogh Margit

 

Balogh Margit, elnök
Műszaki Könyvtáros Szekció
Pető Intézet Könyvtára
Budapest Kútvölgyi út 6.
1125
Levélcím: 1277 Pf. 65
Fax: (1)355-6649
Tel: (1)224-1562
E-MAIL: baloghm@mail.peto.hu

1970-1975

1976-1980

1981-1985

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2001

2002

2003

Eseménynaptár 1970.

1970. január 8.

Az MKE elnökségi ülésén Hegyi Gyula javasolta egy szakkönyvtári szekció megalakítását is, a zenei szekcióhoz hasonlóan. (A Zenei Szekció elsőként, március 11-én jött létre.)

1970. december 18.

Megalakult a Műszaki Könyvtáros Szekció. Elnök: Vajda Erik, titkár: Kovács Dezső, Hartai Magda
(A szekció a műszaki, mezőgazdasági és természettudományi könyvtárosokat képviseli.)

Eseménynaptár 1971.

1971. január 23.

A szekció megvitatta a 3. könyvtárügyi konferencia ajánlásait. Megkezdődött e fontos dokumentum egyesületen belüli feldolgozása.

1971. február 25-én

Az MKE elnökségi ülésén Hegyi Nándor a Műszaki Könyvtáros szekció tevékenységét ismerteti. A szekció taglétszáma 50-60 fő, az üléseken érdekes viták zajlanak, több szakterület találkozik. A megbeszélések általában több mint három órán át tartanak, ami az érdeklődést mutatja.

1971. augusztus 2.

A szekció Tájékoztatót adott ki a helyi (vállalati, intézeti stb.) műszaki könyvtárak munkaműveleti katasztereinek elkészítéséről. A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Munkaszervezési Munkabizottságot alakított ki a könyvtárak szervezési és tervezési módszereinek tökéletesítése érdekében. A szekció javasolja, hogy vonják  be a szekció tagjait a műszaki könyvtárakban előforduló munkafolyamatok és elemeinek felméréséhez, mert itt speciális területről van szó.

1971. szeptember 9-10.

A szekció kétnapos tanácskozása Szombathelyen a regionális együttműködésről. A rendezvény alapján ajánlás készült az egyesület elnöksége részére a műszaki könyvtárak regionális együttműködéséről.

Eseménynaptár 1972.

1972. február 17. OMKDK

Beszámoló taggyűlés a megalakulás óta végzett munkáról, a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének vitája, az 1972. évi munkaterv és költségvetési irányelvek elfogadása. A Szekció nem rendelkezik saját anyagi eszközökkel, részvételi díj fizetésével kívánja a rendezvények költségeit megtéríteni.

1972. március 7.

Vezetőségi ülés - a funkciók elosztása
Elnök: Vajda Erik
Elnökhelyettesek: Hartai Magda, Kovács Dezső
Gazdasági és nyilvántartási felelős: Csapó Györgyné
Sajtófelelős és a mezőgazdasági könyvtárosok összekötője: Billédi Ferencné
Továbbképzési felelős: Szepesváry Tamás

1972. augusztus 28. - szeptember 3.

Az IFLA 38. budapesti közgyűlése, több mint ezer fő részvételével.

1972. október 3-5.

Az MKE IV. vándorgyűlése Debrecenben. A harmadik napon a műszaki könyvtáros szekció tartott ülést.

Eseménynaptár 1973.

1973. április 19.

A szekció ajánlásokat fogadott el a fizikai dolgozók szakirodalmi ellátásáról, a műszaki és szakszervezeti könyvtárak együttműködéséről.

1973. június 21.

Megalakult az Osztályozási és indexelési Bizottság. Az ideiglenes vezetőség tagjai: Dienes Gedeonné, Hollós Miklós, Pethes Iván, Poprády Géza, Váradi Éva, melyben tagjain keresztül jelentős tevékenységet vállal a szekció.

1973. június 28-29.

A szekció soproni tanácskozása

Eseménynaptár 1974.

1974. Tanulmányút Pozsonyba és Prágába a CSSZSZK szakkönyvtár- és tájékoztatásügyének megismerésére

1974. augusztus

A szekció 11 tagja vett részt az NDK Könyvtárak Szövetsége műszaki szekciójával közösen rendezett továbbképző tanfolyamon, Gothában.

1974. A szekció szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása

1974-75. Lovaskártyás-tanfolyam

Eseménynaptár 1975.

1975. január OMKDK

Magyar, nemzetközi és KGST könyvtári szabványok és szabványosítási munkálatok - előadó: Vajda Erik

1975. február OMKDK

A MTESZ feladatai és együttműködési lehetőségei a szekcióval
Előadó: dr.Philip Miklós

1975. február 12.1

Az MKE elnöksége határozatot hozott a megyei szervezetek, a szekciók és a bizottságok patronáló rendszerének kialakításáról.

1975. március SZKI-OMKDK

A SZIV (számítógépes információ visszakereső) rendszer ismertetése - Jankó Gézáné
A SZIV rendszer bevezetése az SZKI könyvtárában (több csoportos bemutató a Számítástechnikai Koordinációs Irodában) - Vágó Imréné

1975. április OMKDK

A géppel olvasható információ-feljegyzések általános alapjai és gyakorlati alkalmazása - előadó: Horváth Iván

1975. május OMKDK

Szabványok beszerzése és könyvtári feldolgozása - előadó: dr. Szabó Bertalan

1975. június 19-20.

A hagyományos és nem hagyományos dokumentumok beszerzésének együttműködési lehetőségeiről. Vita a PKHI, a Kultúra, az ÁVK képviselőivel - vidéki rendezvény.

1975. augusztus OMKDK

Vállalati felső vezetők tudományos-műszaki-gazdasági tájékoztatásának megszervezése a helyi információs rendszerekben, illetve szakkönyvtárakban - előadó: Molnár Imre
Esztergom

1975. szeptember 7-12.

A szekció csehszlovák-NDK-magyar szemináriumot rendezett A szakkönyvtárak szerepe a nemzetközi és nemzeti információs rendszerekben címmel, Balatonalmádi-Veszprém-Budapesten.

1975. szeptember 18-20.

Az MKE VII. vándorgyűlése Egerben a könyvtáros hivatás - könyvtáros etika kérdéseiben. A szekció a műszaki, természettudományi és mezőgazdasági könyvtárosok etikájáról tartott vitaülést Billédi Ferencné vezetésével, referálók dr. Balázs János, Györe Pál.

A másik előadás a Piackutatási (marketing) információk szerepe a könyvtári és szakirodalmi tájékoztatási munkában című volt, melyet dr.Hoványi Gábor tartott.

1975. október OMKDK

Az időlegesen tárolt könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, tárolása és selejtezése, gépi feldolgozási módszerek - előadó: Dáczer Éva illetve Orosz Lajosné

1975. október vége

Megjelent az MKE (első) évkönyve

1975. november OMKDK

Könyvek és folyóiratok, valamint a nem hagyományos információhordozók beszerzési forrásaival foglalkozó korábbi vitaülés folytatása - vitavezető Vajda Erik

1975. december 7. OMKDK

Beszámoló és tisztújító taggyűlés
Klubest

Eseménynaptár 1976.

1976. január 7.
A szekció vezetőségi ülésén a tezauruszkészítési, a nyelvoktatási tanfolyamról tárgyalt. Döntött arról, hogy a rendezvényeket nem látogató tagtársak levélben felhívást kapnak a szervezeti életben való részvételre, a taggyűlés határozata értelmében (a szekció statisztikát állított össze a rendezvények látogatottságáról). Határozatot fogadott el a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszer könyvtáros munkakörével kapcsolatban a műszaki könyvtárosok és a tájékoztatási (dokumentációs) dolgozók megkülönböztetésére, melyben az MKE elnökségtől állásfoglalást és intézkedést kér.

Elfogadták a szekció tagságának tárcák szerinti nyilvántartásba vételét.

1976. január 22. OMKDK
A szakkönyvtárak szerepe a nemzetközi és nemzeti információs rendszerekben. Előadó: Vajda Erik

1976. február 19. OMKDK
Mikromásolatok szerepe a könyvtári és tájékoztatási munkában (beszerzés, készítés, feldolgozás, tárolás, használat). Előadók: Tőkés László, MTA könyvtára, Dezső László, NIMDOK.

(A szekció az előadásokat általában magnetofon szalagra vette, melyet aztán kérésre továbbadott, elsősorban vidéki kollégáknak.)

1976. március 8.
Megalakult a könyvtártechnikai és gépesítési bizottság. Elnöke: Kováts Zoltán, titkár: Dienes Gedeonné.

1976. február 23.
Vajda Erik levele dr.Lázár Péterhez, az OMKDK főigazgatójához az MKE és az OMKDK együttműködése, illetve a könyvtártól kért támogatások ügyében.

 1976. március 18. OMKDK
Tájékoztatás a tájékoztatásról (a könyvtárosok és információs szakemberek szakmai tájékozódásának forrásai, hazai és nemzetközi rendszerei). Előadók: dr.Szepesváry Tamás, OMKDK, Gerő Zsoltné és Kövendi Dénes, KMK.

Az előadáshoz tapasztalatcsere-látogatás kapcsolódott a KMK szakkönyvtárába, amely akkor még a szintén a Múzeum utcában volt.

1976. márciusában
Indult az első tezauruszkészítési tanfolyam a szekció, az Indexelési és osztályozási Bizottság és az OMKDK szervezésében; 163 fő jelentkezett.

A gyakorlati csoportok területei: építésügy, gépipar, gépgyártás egy ága, könyvtárügy, tájékoztatás, közgazdaság-tudomány, vezetés-szervezés egy ága, közlekedésügy egy ága, mezőgazdaság egy ága, műanyag- és gumiipar, számítástechnika, társadalomtudományok egy ága.

1976. április 5.
Az éves tagdíjfizetés mértéke

2000,- Ft-ig 20,-Ft
2001-3000,- Ft-ig 30,-Ft
3001-4000,- Ft-ig 40,-Ft
4001-5000,- Ft-ig 50,-Ft

és minden további ezer forint után 10-10 Ft-tal emelkedik.
Hallgatók 5,-Ft gyesen lévők 10,-Ft-ot fizetnek.

1976. április 22. OMKDK
Tudományos és műszaki filmek és más audio-vizuális dokumentumok könyvtár-tájékoztatási hasznosítása. Előadó: dr.Nagy Guidó, OMKDK

1976. május 20. OSZK - Pollack Mihály téri díszterme
A bibliográfiai leírás (címleírás, katalogizálás) fejlődési irányai és jelenlegi nemzetközi illetve hazai helyzete. Előadó: Fügedi Péterné, OSZK

1976. augusztus 22-28.
Az IFLA 42. közgyűlésén, Lausanne-ban elfogadták azt a magyar javaslatot, hogy műszaki könyvtári szekció alakuljon. A delegáció tagjai dr. Székely Sándor, Papp István, Vajda Erik.

1976. szeptember 15.
Indulnak a szekció által szervezett nyelvtanfolyamok a II. kerületi Ifjúsági Művelődési Házban és a X. kerületi pataki István Művelődési Házban, angol, orosz, francia, német nyelveken, kezdő és haladó szinten.Az oktatás 66 óra, illetve 99 óra félévenként. A tandíj 10 Ft óránként.

1976. szeptember 16.
A szekció egész napos rendezvényén D. Schmiedmaier, az NDK Könyvtárak Szövetségek műszaki szekciójának elnöke tartott előadást a bibliográfia és felhasználói témakörben, majd az V. ötéves terv könyvtár- és tájékoztatásügyi kilátásainak vitájára került sor.

1976. november 10.
A szekció előterjesztése alapján az elnökség ajánlásokat fogadott el a termékismertető dokumentumok hozzáférhetőségének biztosításáról és a könyvtárosképző szaktanfolyamot végzettek főiskolai államvizsgára bocsátásáról.Az oktatási miniszter 21976. (IX.14.) OM sz. rendelete alapján.

1976. november 24-26.
A szekció elnöke és öt tag meghívást kapott az NDK Könyvtáregyesületének Műszaki Könyvtáros Szekciójától az 5. szakmai ülésszakára, Drezdába, ahol a műszaki könyvtárak feladatai volt a téma.

Eseménynaptár 1977.

1977. február 23.
Tananyag szétküldése a tezeuruszkészítő tanfolyam résztvevőinek

1977. március 17. OSZK Díszterem
Ankét a könyvtári és tájékoztatási szakfolyóiratok szerkesztőivel - TMT Ónody Miklósné, Orvosi Könyvtáros dr.Székely Sándor, Könyvtáros Gerő Gyula, Könyvtári figyelő Szinnané László Zsuzsa, Vörös Györgyné a Mezőgazdasági és élelmiszeripari könyvtárosok tájékoztatója, Frey Tamásné a Műszaki egyetemi könyvtáros. 

1977. április
Az államvizsgára történő beosztás és vizsgáztatás előkészületei.

1977. május 5.
Feljegyzés az MKE Elnökségének a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere alkalmazása kapcsán a könyvtári-tájékoztatási területen felmerülő problémák rendezése érdekében a műszaki könyvtáros ésszerű besorolásának kidolgozása.

1977. május 17-18, 19-20.
Látogatás a Kossuth nyomdába, illetve a Nyomdaipari Egyesülés Fényszedő üzemébe.

1977. június
Tájékoztató szétküldése az államvizsgára való jelentkezés feltételeiről

1977. június 23-24. Szeged
Könyvtártechnikai berendezések fejlesztése és beszerzési lehetőségei

1977. augusztus 25. OMKDK
A Helsinki Biztonsági és Együttműködési Értekezlet, különös tekintettek annak kommunikációs, információs és kulturális vonatkozásaira. Előadó: Várkonyi Tibor, újságíró, Magyar Nemzet.

1977. november 3-4. FSZEK
Vándorgyűlés. A szekció tervezett témája a bibliográfiai információk cseréje géppel olvasható információhordozókon. MARC, UNIMARC, UNISIST Reference Manual, NTMIR csereformátum.

Eseménynaptár 1978.

1978. Elkészült a szekció tagjainak főhatóságok szerinti nyilvántartása
Az OMKDK-val közösen tavaszi és őszi, főiskolai államvizsgára előkészítő konzultációsorozat terve.

1978. április 11.
A szekció előterjesztése alapján az elnökség ajánlásokat fogadott el a szakkönyvtárosok bérezésének egyes kérdéseiről.

1978. október 23. OMKDK
Tisztújító taggyűlés

A szekció elnöke: Poprády Géza SZIKKTI
titkára: Rády Ferenc OMKDK
alelnök:  Bauer József ÉTK
gazd.fel.: Petróczy Judit
r endezvény fel.: Szabó Julianna
sajtófelelős:  Varga Judit
továbbképz.fel.:   Csillagné Szamosi Lia, Május 1. Ruhagyár

Határozati javaslat főiskolai szintű könyvtárosképzés indítására a fővárosban.

1978. november OMKDK
Országos kutatásnyilvántartás - előadás

Eseménynaptár 1979.

1979. január 9.
MKE Elnök: Zsidai József
Vajda Erik az MKE alelnöke, főtitkár: Kovács Dezső, az egyik titkár: Billédi Ferencné.

Az elnökség kijelölte a szervezetek összekötőit, határozatot hozott az egyesület irányításának javításáról, a demokratizmus (érvényesítéséről,) az állami döntések kialakításában, végrehajtásában való részvételről, a szakmai képzés, továbbképzés fő irányairól. a könyvtár- és tájékoztatásügy dolgozóinak élet- és munkakörülményeinek folyamatos vizsgálatáról, a szükséges javaslatok kidolgozásáról, a könyvtárközi együttműködésről, a szakmai örökség ápolásáról, a nemzetközi kapcsolatok javításáról, a szakmai és napi sajtó tájékoztatásáról.

1979-ben tartott rendezvények a beszámoló alapján, időpont és helyszín nélkül:

A veszprémi vándorgyűlésen

Az OMKDK-val közös szervezésben tavaszi és őszi, főiskolai államvizsgára előkészítő konzultációsorozat indult. A költségeket a szekció fizette.

1979. május 8.,9-én
két turnusban, látogatás a Villamos Szigetelő és Műanyaggyár szakkönyvtárába.

1979. június 14.
A műszaki és a társadalomtudományi könyvtáros szekciók rendezvényén H. Dierickx, az INISIST UNIBIB igazgatója, a géppel olvasható bibliográfiai információcsere fejlődési irányairól tartott előadást.

1979. június 18-22. Prága
14 fő vett részt a REPRO 79 nemzetközi kiállításon, a Cooptourist szervezésében

1979. június 25-26.
Miskolcon a szekció műszaki felsőoktatási intézmények központi könyvtárainak szolgáltatásairól, a tanszéki könyvtárakkal való kapcsolatukról rendezett szakmai vitanapokat.

1979. augusztus 19-25.
Az IFLA 45. közgyűlésén, Koppenhágában Papp István és Vajda Erik képviselte az egyesületet. Itt a természettudományi- és műszaki szakkönyvtári szekció Vajda Eriket - az eddigi titkárt - elnökké választotta.

1979. augusztus 19-25.
Tanulmányi kirándulás az NDK-ba. A Drezdai Műegyetem Könyvtára, a lipcsei NDK nemzeti könyvtára a Deutsche Bücherei, és az Építésügyi Információs iroda Épitőanyagipari részlege megtekintése.

1979. december 10.
Beszámoló taggyűlés

Eseménynaptár 1980.

A szekció ismét megrendezte az államvizsgára felkészítő tavaszi és őszi kurzusokat.

1980. január 24. OSZK
Értekezlet az új köteles példány elosztási rend végrehajtásának tapasztalatairól

1980. február 28.
A szekció vitaülést rendezett a Könyvértékesítő Vállalat, a Kulturális Minisztérium könyvtárügyi osztálya képviselőinek részvételével a külföldi könyvek beszerzéséről. Vitavezető: Poprády Géza, SZIKKTI

1980. március 27.
Vita a külföldi folyóiratok beszerzési gondjairól

1980. június 16-17.
A szekció kecskeméti ülésén a könyvtárközi kölcsönzés aktuális kérdéseit vitatta meg.

1980. június 20.
A szekció által szervezett 10 hetes angol nyelvű tanfolyamát 37 fő végezte el.

1980. június 20-21. Kaposvár
Rendezvény a MÉM Repülőgépes Szolgálat szakmai információs rendszeréről

1980. október
Az MTA Könyvtárárának a Science Citation index szolgáltatásaival kapcsolatos tapasztalatai

1980. Az MKE Elnökségével közös rendezvény
Franz Koller, a grazi Egyetemi Könyvtár igazgatója, az Osztrák Tudományos és Szakkönyvtárak Egyesületének elnöke: A könyvtári és tájékoztatási munka gépesítésének ausztriai tapasztalatai.

 

Eseménynaptár 1981.

1981. szeptember
Az OMKDK indítja első könyvtárkezelői szaktanfolyamát

1981. november 30.
Taggyűlés.
Tagdíj:

3000 Ft alatt 30,- Ft
3001-6000 Ft között 80,- Ft
6001 fölött 140,- Ft

1981. december 5.

MKE küldöttközgyűlés az alapszabály módosításáról, a 3 év helyett 4 évre szóló tisztségviselői megbízatás (a Művelődési Minisztérium illetékeseivel egyetértésben)

Eseménynaptár 1982.

1982. május 5.
Vezetőségi ülés
A rendezvények tapasztalatainak áttekintése, előkészületek a vidéki szekcióülés illetve a vándorgyűlés szakmai előadásaira.

1982. május 28.
Vitaülés a könyvtári szaksajtóról
Könyvtáros, Könyvtári figyelő, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, Műszaki Egyetemi Könyvtáros, Az Orvosi könyvtáros, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Könyvtárosok tájékoztatója

1982. június 1.
Író-olvasó találkozóval egybe kötött rendezvény a MÉM repülőgépes Szolgálat székházában. A magyar polgári repülés szakirodalmi információs kérdései.

1982. július 9-10.
A szekció győri rendezvénye a saját feldolgozású valamint a külső adattárakon alapuló komplex információs rendszerek kérdéseiről az ÉTK-ban.

1982. augusztus 27-29.
Miskolcon a XIV. vándorgyűlés témája "A szakirodalmi információellátás helyzete és fejlesztési irányai Magyarországon" Ezen belül:

1982. szeptember
Az OMIKK, az MTA KK, az AGROINFORM és a műszaki könyvtári hálózati központok szervezésében, a kulturális miniszter 103-1980.(XII.12.) KM számú utasítása értelmében könyvtárkezelői tanfolyamot indít a szakkönyvtárak képesítéssel nem rendelkező főfoglalkozású dolgozói részére.

1982. november 22.
Beszámoló taggyűlés a szekció 1979-1982. évi tevékenységéről.

1982. december
MKE elnök Billédi Ferencné

Eseménynaptár 1983.

1983. január 18.
MKE Elnökségi ülés
Főtitkár Kovács Dezső, titkárok: Prőhle Éva, Vajda Erik, Balázs Sándorné.

Célul tűzik ki a szakmai tartalmi tevékenység javítását, az Országos Könyvtárügyi Tanács programjának támogatását, pályázatok kiírását, a nemzetközi kapcsolatok továbbbővítését, a szervezettség növelését.

1983. február 3.
Az OMIKK 1981-82. évi könyvtárkezelői tanfolyamának tapasztalatai - vita a tanfolyam végzett hallgatóival, a KMK képviselőivel közösen.

1983. február
A külföldi folyóiratok rendeléséről. Az 1983-as rendelések története, az 1984. évi kilátások - tervezet

1983. április 11.
Rendezvény a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen az új épület bemutatásával, majd előadás volt a közgazdasági szakirodalmi információ helyzetéről.

1983. május
100 éves az OMIKK - részvétel a jubileum alkalmából rendezett Data base 83 konferencián

1983. június 2-3. Hódmezővásárhely
A szakirodalmi információ a mezőgazdaságban. A mezőgazdasági könyvtári hálózat tevékenysége. Vidéki rendezvény, Állatorvostudományi Egyetem Állategészségügyi Főiskolai Kar Hódmezővásárhely

1983. szeptember
COM szolgáltatás az OMIKK-ban - (tervezett előadás)

1983. október
Gazdasági munkaközösségek alakításának lehetőségei a könyvtári információs munkában

1983. november
A TELETEXT szolgáltatásról

1983. december
Luca napi rendezvény

Eseménynaptár 1984.

1984. június 28-29.
Összejövetel Keszthelyen, az ATE könyvtárában

Eseménynaptár 1985.

1985. július 1-2. NME, Miskolc
Mikrofilm az információ szolgálatában

1985. augusztus
Az egyesület fennállásának 50. évfordulóján jubileumi ülés volt Gödöllőn
Először adtak át az egyesületi munkáért emlékérmet 12 kollégának.

A külföldön élő magyar könyvtárosok 2. tudományos tanácskozása

Poprády Géza, a szekció elnöke a Vereiniguing Österreichischer Bibliothekare (Osztrák Könyvtáros Egyesület) meghívására 10 napos tanulmányúton vett részt, Bécsben.

1985. szeptember 15-20.
Könyvtárosképzés, továbbképzés - szeminárium az MM Vezetőképző intézetében - az angol társszervezettel kötött egyezmény értelmében.

1985. október 24.
A szekció a Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottsággal közösen emlékülést tartott (Miskolcon), "A magyar műszaki felsőoktatás első könyvtára: Selmec-Sopron-Miskolc 1735-1985" címmel.

1985. november 12.
Látogatás az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárában.

1985. november 21-22.
Mikroszámítógépeken használható információkereső rendszerek (dokumentációs célú szöveges adatbáziskezelő rendszerek) - szakmai nap a SZÁMALK-ban

Eseménynaptár 1986.

1986. január 9-10.
Mikroszámítógépeken használható információkereső rendszerek (dokumentációs célú szöveges adatbáziskezelő rendszerek) - szakmai nap a Neumann János Számítógéptudományi Társaság Szövegfeldolgozási és Humán Alkalmazási szakosztályával közösen.

Az OMIKK Oktatási és Módszertani Osztálya - Video a könyvtárban szakmai továbbképző tanfolyamot szervezett.

1986. február 13., 20.
Látogatások az OSZK és a Kodex kiállítás megtekintésére.

1986. május 6.
A Könyvtártechnikai és Gépesítési Bizottság és az Osztályozási és Indexelési Bizottság közös rendezvényén az OSZK Nemzeti Periodika Adatbázisáról és a külföldi folyóiratok központi katalógusáról volt szó.

1986. május 9.
A szekció és a Könyvtártechnikai és Gépesítési Bizottság közös programja a Könyvtár-tudományi és Módszertani Központ tevékenységének megismerésére. Előadó: Szente Ferenc

1986. december 18.
MKE tisztújítás
Elnök: Billédi Ferencné
alelnök: Kovács Dezső
főtitkár: Poprády Géza
nemzetközi kapcsolatok titkára: Prőhle Éva
tudományos titkár: Vajda Erik
elnökségi tag: Ottovay László

Eseménynaptár 1987.

1987. február 5.
A Zágrábi Nemzeti Könyvtár feldolgozó munkájának számítógépesítéséről - előadás.

1987. március 26.
Rendezvény a SZÁMALK-ban a Micro-ISIS könyvtári alkalmazásáról

1987. április 1.
Ungváry Rudolf: Személyi számítógépek könyvtári alkalmazásai.
A Társadalomtudományi szekcióval közös rendezvény a FSZEK-ben

1987. április 10.
Peter Caonisius professzor, a Deutsch Gesellschaft für Dokumentation elnöke az "NSZK szakinformációs programja" címmel tartott előadást.

1987. április 23.
Az OSZK kurrens bibliográfiai szolgáltatásairól és fejlesztésükről adtak tájékoztatást az egyes kiadványok felelős szerkesztői.

1987. május 14.
Vitaülés a folyóirat-ellátás és -terjesztés aktuális kérdéseiről.(MM, HELIR, Kultúra, OMK, NME)
A Mikrolinx mikroszámítógépes periodika-nyilvántartó és - kezelő rendszer (előadás és bemutató)

1987. június 29-30.
Vidéki rendezvény a dunaújvárosi NME Kohó- és Fémipari Főiskolai karán
Atomenergia és információ; Az atomenergia haszna és kockázata; Tapasztalatok az OMIKK on-line szolgáltatásainál

1987. augusztus 5-8.
MKE XIX. vándorgyűlése, Szolnok.
A szekció a Társadalomtudományi könyvtárosok szekciójával közösen "Információ és érték" témában tartott előadásokat.

1987. november 26.
A szekció a számítástechnikai továbbképzési terv keretében az ALUTERV-FKI-ban tartott rendezvényt, ahol az intézet információs rendszerét mutatták be.

Eseménynaptár 1988.

1988. január 28.
Gombocz-ösztöndíjasok az USA-ban. (Téglási Ágnes és Rónai Iván beszámolója)

1988. február 25.
Rendezvény a Magyar Gazdasági Kamara Vállalati tanácsadó testületénél a hazai gazdálkodó szervezetek önálló külkereskedelmi jogának kérdéseiről, a kamara tájékoztató és tanácsadó tevékenységéről.

1988. március 31.
A PRECIS osztályozási rendszerről - előadás az OSZK klubtermében.

1988. április 28.
Számítógépes bemutatóval egybekötött előadás a Kismotor- és Gépgyárban, műszaki könyvtáraik számítógépes nyilvántartási rendszeréről.

1988. május 12.
Látogatás a Számítástechnikai Kutatóintézet és Innovációs Központban - téma az elektronikus kiadványszerkesztés és kiadás.

1988. május 13.
A szekció keretén belül megalakult az Orvosi könyvtáros csoport.
Elnöke dr.Benda Mária, vezetőségi tagok Almásyné Kovács Éva, dr.Virágos Zsoltné
Az alakuló ülésen a Szociális és Egészségügyi Minisztérium megváltozott feladatairól és az ehhez kapcsolódó szakirodalmi információs feladatokról, a hazai szakirodalmi információs rendszer továbbfejlesztéséről, az IIF programról, az orvosi könyvtáros csoport hazai és európai vonatkozásairól volt szó.

1988. május 18.
Az MTA Könyvtára betűrendes katalógusának mikrofilmezése, valamint az OSZK betűrendes katalógusainak mikrofilmes-számítógépes rendszerének elképzeléseiről voltak előadások.

1988. május 25.
Max Broome, az angol könyvtári szövetség, a LA elnöke tartott előadást "A könyvtárak gazdálkodásának szervezése és irányítása" címmel. A rendezvény közös szervezésű volt a Társadalomtudományi szekcióval.

1988. július 7-9.
Az MKE XX. vándorgyűlésén Szekszárdon, a szekció az információs szolgáltatások gazdasági kérdéseivel foglalkozott.

1988. október 13.
A szekció az Országos Találmányi Hivatal Szabadalmi Információs Központjának tanácstermében a központ, a Szabadalmi Tár, az Iparjogvédelmi Könyvtár teljes szolgáltatásáról, a nemzetközi számítógépes szabadalmi adatbázis helyzetéről kapott tájékoztatást.

1988. október 20.
Ottovay László, a Műszaki Szekció elnöke az Orvosi Könyvtáros csoport tagjainak az MKE történetéről, szabályzatairól tartott előadást, valamint a tervezett szervezeti szabályzat módosításról. A rendezvény második felében elhangzottak a szekció által megfogalmazott javaslatok és kialakult az állásfoglalás.

1988. november 2. (Taverna szálló)
A TEXTAR szabadszöveges információkereső rendszer könyvtári alkalmazásáról - előadás (Infoker Kisszövetkezet, FSZEK, szekció közös rendezvénye)

Jáki Éva MKE pályázat segítségével 1 hónapot töltött Angliában a számítógépes könyvtári rendszerek és on-line szolgáltatások tanulmányozásával.

1988. november 23.
Beszámoló taggyűlés az OSZK-ban.

1988. december 1.
Látogatás a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtárában.

Eseménynaptár 1989.

1989. február 12.
Szakértői rendszerek és alkalmazásuk a kardiológiában, a klinikai gasztroenterologiában. - számítógéppel támogatott előadás.

1989. március 30.
Az MTA új könyvtárának megtekintése

1989. május 3.
A szakkönyvtárak szervezése, építése és berendezése, előadás a FSZEK (XI. kerületi) könyvtárában

1989. július 6-7.
Győri szekciórendezvény a Széchenyi István Távközlési és Közlekedési Főiskolán, előadások: az MKE jővője az új alapszabály tükrében utána ismerkedés a könyvtárral.

1989. augusztus 14-16.
A XXI. vándorgyűlés, Keszthely
A szekció témája "A szakkönyvtárügy jelene és jövője"

1989-90-es tanévtől kezdődően a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen informatikus könyvtáros szak indult.

1989. október 3.
Közös rendezvény a Társadalomtudományi szekcióval a külföldi könyv- és folyóirat-beszerzésekről. Tapasztalatcsere.

1989. november 2.
Ladislaw Lang, az Osztrák Nemzeti Könyvtár vezetője "Az osztrák folyóirat-adatbázis, mint on-line katalogizáló rendszer" címmel tartott előadást.

1989. november 27.
Az ipari szakkönyvtári hálózat éves értekezlete
Az MKE új alapszabály-tervezetéről

1989. december 11.
Könyvtár és marketing. Szakmai előadás.
Előadó Susanne Walters, Denver Public Library

A Műszaki szekció benyújtott egy dokumentumot az elnökségnek a magyar könyvtárpolitika aktuális kérdéseiről, a könyvtári szolgálat fenntartásáról, a könyvtárügy önigazgatásáról, az egyesület tevékenységének fejlesztési irányairól, az elnökség kialakított egy állásfoglalást a hazai könyvtárügy védelme és jövője érdekében, amelyet megjelentetett a sajtóban is és eljuttatott a pártokhoz is.
(1989. december 12. MKE Tájékoztató, 1990. 1.sz. p.2-3.)

Eseménynaptár 1990.

1990. február 7.
Az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program eredményei és fejlesztési irányai. Előadó: dr.Bakonyi Péter

1990. március 28.
A szekción belül megalakult a mezőgazdasági könyvtárosok csoportja.

1990. május 3.
Küldöttválasztó taggyűlés az MKE alapszabály-módosító közgyűlésére.

1990. május 12.
Az NDK Központi Műszaki Könyvtárának, a Drezdai Egyetemi Könyvtárnak a feladatai a számítógépes technológiák bevezetésében - dr.Arndt Pflug igazgató, A számítógépes adatfeldolgozás helyzete és perspektívái az NSZK könyvtáraiban  - Peter Borchardt, tudományos munkatárs, Német Könyvtári Intézet - címmel tartottak előadást.

1990. május 17.
Változások az egyesület életében, új alapszabály, szervezeti és tagdíj kérdések. A szekció bejelentette, hogy önálló jogi személyként kíván működni.
A Könyvtártechnikai és gépesítési bizottság és az Osztályozási és indexelési bizottság Gépesítési és osztályozási szekcióként (majd csoportként) működik tovább (a szekción belül).

1990. július 11-14.
Vándorgyűlés Székesfehérváron. A szekció témája: A könyvtárak és a modern technika.

1990. augusztus 29-30.
Vidéki rendezvény a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola Könyvtárában.
Előadások: Információ a vállalkozások korában

1990. szeptember 18.
A Kent State University Etnikai Központjának tevékenysége
Előadó: Lubomir Wynar

1990. október 11.
Káplány Géza emlékülés. Előadó: Móra László

1990. november 11.
Káplány Géza sírjának megkoszorúzása. A megemlékezést Szántó Péter (OMK) tartotta

1990. november 6.
Rendezvény az MTA SZTAKI-ban, Hypertext, hypermedia címmel, a Hypercard szoftverrel készült alkalmazások bemutatása.

1990. december 5.
Beszámoló, tisztújító taggyűlés
Elnök: Teveli Mihályné
Titkár: Balogh Margit OMIKK
Tagok:

Ellenőrző Bizottság

1990. december 18.
Az új vezetőség kiküldte az első Híradót, melynek felépítése - állandó - meghívó rendezvényre, beszámoló a végzett munkáról, hírek, események, állásajánlatok. Rendszeresen helyet adunk a könyvtárak és szolgáltatásaik bemutatásának, a könyvtárak által kezdeményezett rendezvények, tanfolyamok, akciók felhívásainak. A Híradót minden szekció vezetőjének és a könyvtári szakma jelentős képviselőinek megküldjük, a tájékoztatás azóta is folyamatos.

Eseménynaptár 1991.

1991. január

1991. február 26.
Szakmai nap a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtárának számítógépes rendszerről.

1991. március 20.
Szakmai nap az Országos Idegennyelvű Szakkönyvtárban.
A Speedup Kft. tevékenysége (könyv- és folyóirat-beszerzés, könyvkötészeti anyagok, könyvtári gépek forgalmazása)
Az IBAS-IV programcsomag - szerzeményezés, katalogizálás és kölcsönzés - egyike a hazai könyvtári célokra továbbfejlesztett szoftvereknek, hálózatos alkalmazási lehetőség. A könyvtár, mint referenciahely, részvétel a szoftverkínálatban és -kereskedelemben.

1991. április 30.
Szakmai nap az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban. A PRECIS rendszer bemutatása és használata, utána partnerkereső tevékenység-bemutató a Kultúrából kivált Librotrade Kft. könyv- és folyóirat-terjesztési szolgáltatásáról.

1991. május 16.
Az OSZK VI. emeleti termében

1991. június 5-6. Szarvas
A DATE Mezőgazdasági víz- és környezetgazdálkodási kar volt a házigazdája a Mezőgazdasági Könyvtáros Szekcióval  közös rendezvényünknek.
Téma: A szakirodalom tartalmi feltárásán alapuló szolgáltatások jövője

1991. június 17.
OSZK, közös rendezvény a Társadalomtudományi Könyvtárosok Szekciójával.
Előadások:

1991. augusztus 21-25.
Pécs, vándorgyűlés
Szekciórendezvény a szakmai érdekképviseletről, a minisztériumi irányításról, hatáskörről és más könyvtárpolitikai kérdésekről. A vállalati műszaki könyvtárak helyzete a széteső, átalakuló ipari struktúrában.

1991. augusztus 27-28. Miskolc
A szekció elnöki, titkári képviselettel részvett a Számítástechnikai a magyar egyetemi könyvtárakban 1991. címmel tartott szimpozionon, ahol a hazai számítógépes információs infrastruktúra megteremtéséről, aktuális könyvtár-politikai, kutatás- és rendszerfejlesztési kérdésekről, együttműködésről volt szó.

1991. október 15-16.
OnDisc konferencia a Compfair kiállítás keretében. A SZÁMALK-kal közös rendezvény a vásárvárosban.

1991. október 24. OMIKK
Vajda Erik és Szabó Julianna bemutatta az OSZKÁR néven ismert számítógépes osztott katalogizálási rendszert, fejlesztési terveiket a hazai könyvtárakkal való együttműködésben.

1991. november 15. OSZK VII.em.
A szekció és az ISKO magyarországi szervezetének közös rendezvénye - Ranganathan munkatársa voltam címmel M.P. Satija a Madras Egyetem Könyvtárának képviselője, India- helyett Ungváry Rudolf tartott előadást Ranganathanról és a tudományterületek, a tudományfelosztás, az osztályozási kérdések változásairól.

1991. december 2-4. OSZK
New Information technology 1991. Konferencia és kiállítás.
Az OSZK KMK szervezésében zajló nemzetközi rendezvényen a szekcióból igen sokan vettek részt, néhányukat a szekció hivatalosan delegálta a rendezvényre, melynek egyes szervezési fázisaiba a szekció és bekapcsolódott.

1991. december 12. Bp.VII.ker.
Szakmai nap a Springer Hungarica Kiadó Kft. könyvesházában.
A cég szolgáltatásai, kiadói terve - a könyvtárak bekapcsolódási lehetőségei a könyvterjesztésbe, akciók, előfizetési, rendelési kedvezmények. A szekció együttműködést teremtett a céggel, a kiadó évekig a testületi tagunk volt. Harmadik átalakulásuk után, 1998-ban, a szekció és az új vezetés között megszűnt a kapcsolat, mely elsősorban az orvosi könyvtárosok munkájának támogatásában, közös rendezvények szervezésében (pl. a könyvfesztiválokon) valósult meg.

1991. december 19.
A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának szolgáltatásai, az Aleph, integráltkönyvtári rendszer kölcsönzési moduljának és a szakolvasónak a bemutatása.

Testületi tagok: OMIKK, OOIIK, MIF, Springer Hungarica Kft. támogatók: Speedup Kft., Domina Kft., Sweets GmbH.

Tagnyilvántartási és tagsági revízió a kiküldött adatlap segítségével, a befizetett tagdíjak visszamenőleges ellenőrzése.

Eseménynaptár 1992.

1992. január23.
Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola, Budapest
A könyvtár teljes munkájának bemutatása a raktározástól a bibliográfiai szolgáltatásokig. A könyvek nyilvántartása 1986-tól kezdődően Micro-ISIS rendszerben. A harántpályás tömörraktár működésének gyakorlati bemutatója.

1992. február 27. OSZK
Könyvtári oktatás és könyvtár-gépesítési kérdések az Amerikai Egyesült Államokban. Vadász Ágnes, az OTH munkatársa, Gombocz-ösztöndíjas beszámolója tanulmányútjáról. A kenti egyetem könyvtárosképzési rendszere, tantárgyak, tantervek, oktatási segédletek, az oktatást támogató egyetemi és könyvtári környezet. A könyvtári szoftverek kiválasztásának, használatának, az árajánlat-kérés módszertanának, az elektronikus levelezés oktatásának kenti módszerei.

Az Amerikai Tájékoztatási Hivatal (USIA) által meghirdetett tanulmányúti pályázaton tagtársunk Jáki Éva (Ipari Minisztérium) 1 hónapos, csoportos úton vehetett részt.

1992. március 26.
Az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár szolgáltatásai a CD-ROM adatbázisoktól a katalóguscédula-sokszorosításig. A könyvtár tevékenységének szerepe az orvosi könyvtári hálózatban. Múlt, jelen és jövőkép, ahogyan az intézmény és ahogyan a hálózat tagjai látják.

1992. március 27-én elhunyt tagtársunk, dr.Szepesváry Tamás, az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtártan tanszékének vezetője, a hazai könyvtárügy jelentős alakja.

1992. március 31-től a 2 évnél régebben fizetők tagságának megszüntetése.

1992. május 5. OSZK
Kokas Károly, a JATE központi könyvtár olvasószolgálati osztálya vezetőjének előadása            Könyvtárak által elérhető elektronikus információs rendszerek címmel.

1992. június 4. OSZK
Szakmai nap:
Werner Sima és Georg A. Stern bemutatta a Springer Kiadó bécsi leányvállalatát, a MINERVA könyv- és folyóirat-terjesztő céget, szolgáltatások, tervek, magyarországi referencia helyek.
Utána Alföldiné Dán Gabriella A számítógépes információs rendszerek kialakításának és működésének, működtetésének finanszírozási lehetőségei címmel vitaindítót előadást tartott.

1992. június OSZK
Gépesítési és osztályozási csoport
Rendezvény az ETO hazai helyzetének, fejlesztésének, számítógépes és szakterületi alkalmazásának vizsgálatáról.

1992. június 10-11.
A szekció által támogatott kirándulás Pozsonyba
A Szlovák Műszaki Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár megtekintése
Kulturális program.

1992. június 1.
A szekció pályázatot írt ki Korszerű számítógépes módszerek alkalmazása a könyvtárban címmel.
Választható témák:

A pályázati összeg 50.000,-Ft.
Pályázati mű nem érkezett, pedig Inkei Péter a Zen Kft. vezetője különdíjat is, egy képzőművészeti alkotást, felajánlott. A kiírás az OSZK szolgáltatásainak hozzáférési lehetőségeiről sok vitát eredményezett, pl. a vándorgyűlésen is, ami hasznára volt a szakmának.

1992. augusztus 13-16. MKE XXIV. vándorgyűlés, Sárospatak
A szekció rendezvénye:
Műszaki információs szolgáltatások Magyarországon a 90-es években

1992. szeptember 10-13. Tanulmányút Erdélybe
Útvonal: Bp.-Nagyvárad-Királyhágó-Kőrösfő-Kolozsvár-Marosvásárhely-Parajd-Korond-Farkaslaka-Székelyudvarhely-Csíkszereda-Segesvár-Medgyes-Gyulafehérvár-Déva-Arad-Bp.
Látogatás a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban, a marosvásárhelyi Teleki tékában, a Kultúrpalotában, valamint a körút nevezetes történelmi emlék- és kulturhelyeinek felkeresése.

1992. október 15. OMIKK
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Könyvtári osztálya által elkészített Könyvtári törvény tervezetének vitája. Meghívott Sóron László, a Könyvtári osztály vezetője.

1992. november 6-12.
A KOPINT-DATORG Könyvtári együttműködési körrel közös szakmai kirándulás Párizsba
Programok: Médiatheque Melville, a legkorszerűbb francia közművelődési könyvtár, La Bibliotheque du Sénat, az Orsay Egyetemi könyvtár, a BIPA (politikai, gazdasági, társadalmi információs adatbázis) megtekintése, találkozás La Federation Francaise des Bibliothecaires, a Francia Könyvtáros Egyesület elnökével, la Bibliotheque de Beaubourg, látogatás Párizs központi városi könyvtárában, majd a Nanterrei Egyetemi Könyvtárban.

1992. november 17.
Beszámoló és küldöttválasztó taggyűlés az OSZK-ban.
A Vezetőség:
Elnök: Teveli Mihályné Judit, KOPINT-DATORG
Titkár: Balogh Margit, Nemzetközi Pető Intézet
Tagok:

Ellenőrző Bizottság:

1992. december 17-20.
Az MKE Elnöksége dr.Koltay Tibort delegálta a Lett Könyvtárosok Egyesületének IV. rigai kongresszusára.
Jáki Éva, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium főmunkatársa részletes on-line bemutatót tartott érdeklődőknek a minisztériumból elérhető adatbázisokban.

1992-ben márciustól kezdődően több alkalommal nyugdíjas könyvtárosok találkozója volt az Angelika presszóban, a szekció szervezésében.

Eseménynaptár 1993.

1993. február 9. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium
Vezetőségi ülés a könyvtárosok szakképzési, továbbképzési lehetőségeiről, a könyvtárosi besorolásokról.

1993. február 23.
Látogatás az Állami Számítástechnikai Szolgálat Informatikai Ügyfélszolgálati Irodájába.

1993. március 19-20. ELTE
Alapvető számítógépes ismereteket adó tanfolyamot tartottunk az ELTE Könyvtártudományi Tanszékével közösen, a költségek egy részét a szekció fedezte.

1993. április 8. OMIKK
Az Országos Műszaki Könyvtár CD-ROM szolgáltatásai. Előadás és gyakorlati bemutató.

1993. május 4. MTI székház
A Magyar Távirati Iroda Sajtóadatbankja, az ECONINFO, valamint az MTI által forgalmazott könyvtári szoftver bemutatása. Könyvek, egyéb sajtókiadványok, szolgáltatások ismertetése.

1993. április 23-24.
ELTE Könyvtártudományi Tanszék
Az alapfokú számítógépes ismereteket adó tanfolyam megismétlése.

1993. április 26. - május 1.
A Soros Alapítvány, a Medinfo és a szekció támogatásával dr.Koltay Tibor résztvett a Rigában (Lettország) rendezett The Terminology of Library Science c. konferencián.

1993. június 3.
Az ELTE BTK Központi Olvasótermében Varga Gáborné beszámolt a Library of Congressben Soros-ösztöndíjasként szerzett tapasztalatairól, élményeiről.

1993.
Az IFABO-n, a számítástechnikai szakvásáron bemutatkozott az ORACLE Libraries könyvtári rendszer.

1993. augusztus 13.
Vándorgyűlés, Győr
A szekcióülés programja:

Az MKE elnöksége által felajánlott lehetőséggel élve a Műszaki Szekció vezetősége az alábbi javaslatot tette a győri vándorgyűlésre meghívandó külföldi rendezvényekre:

Javaslatunkat az elnökség elfogadta és valamennyiüket meghívta a vándorgyűlésre.

1993. augusztusában
Bauer József alapító tagtársunk, kollégánk, tanárunk búcsúztatóját a szakma nevében Ottovay László tartotta  Farkasréti temetőben.

1993. szeptember 1-től a szekció gazdasági felelőse Fenyves Márta (nyugdíjas).

1993. október 28. OSZK
A szekció és a KOPINT-DATORG Könyvtári Együttműködési Kör közös rendezvénye

1993. november 25. OSZK
Előadás
Vajda Erik: A számítógépes adatcsere-formátumokról

1993. november 25. BME KK
Létrejött az időszaki kiadványokkal foglalkozók fóruma, a Periodika kör.

1993. november 26. OSZK
A Gépesítési és osztályozási csoport országos ETO értekezlete.
Bevezető előadás: Rónai Tibor

1993. december 8. BME KK
Bemutató:
European Space Agency Information Retrieval Service ESA IRS szolgáltatásai
CANON FILE CD-ROM képi archiváló berendezés

Eseménynaptár 1994.

1994. március 7-8. Veszprém
IFLA Round Table for the management of Librarian Associations a könyvtáregyesületek demokratikus vezetésével foglalkozó szemináriumon, szekciónkat dr. Koltay Tibor képviselte.

1994. március 10-13.
VI. Budapest nemzetközi könyv-, video és könyvtári kiállítás (Interbright) keretében konferencia a különféle médiumok kötelespéldány szolgáltatási problémáiról, a készülő könyvtári törvényről és a kötelespéldány-rendeletről.

1994. március 17. OSZK
A Graphisoft Kereskedelmi Kft, az Apple Computer Inc. bemutatta a Macintosh számítógépcsalád több tagját, a multimédia felhasználási lehetőségeit.
dr.Koltay Tibor, GATE KK: Hypertext, hypermédia: egy könyvtáros reflexiói címmel tartott előadást.

1994. március 29-30. KOPINT-DATORG Villányi úti Oktatási Központ
Információtechnológia - DIALOG alapismeretek - a szekció által szervezett és finanszírozott online tanfolyam. A tanfolyamot1994. május 30-31-én megismételtük.

1994. április 23-26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a budapesti Kongresszusi Központban.
A szekció szervezése eredményeképpen könyvtári rendezvények voltak, a szekció a Periodika kör Az időszaki kiadványok aktuális kérdései hazai és nemzetközi viszonylat c. rendezvényét támogatta. A könyvtárosok a kiállítást 100,- Ft értékű levásárolható jeggyel látogathatták.

1994. május 4-5. DOTE KK, Debrecen
Konferencia Trendek az orvosi szakirodalmi tájékoztatásban orvosi könyvtárosoknak, kiállítással és bemutatókkal egybekötve, az egyetem (és a szekció) szervezésében.
Főbb témák voltak: szakirodalmi tájékoztatás új utakon az orvosi egyetemek könyvtáraiban, a könyvtárközi szolgáltatás kérdései, közös orvosi adatbázis és tezauruszépítés, a Kenézy Könyvtár szolgáltatásai.
A jelenlévők megfogalmazták az orvosi könyvtárosok közössége (a hálózat) szakmai elvárásait, az egyetemi könyvtárak és a kórházi, intézeti könyvtárak közötti együttműködés lehetőségeinek új útjait, kifejezték igényüket az orvosi könyvtárosok(ak) csoportjának, mint a szakmai érdekvédelmi szerveződésének felélesztésére. Munkájukhoz és működésükhöz a szekció vezetősége támogatást nyújt.

1994. június 7. OSZK
A szekció beszámoló (1990-1994 közötti időszak) és tisztújító taggyűlése

Ellenőrző Bizottság

1994. június 10-18.
Piaci információk Hollandiában és Belgiumban
Szakmai út a KOPINT-DATORG-gal közösen, az egyesület, illetve a szekció támogatásával

Kulturális programok.

1994. augusztus 3-6. Körmend
A Műszaki és a Mezőgazdasági szekció közös programja
A könyvtár megőrző, megújító szerepe a tudomány és technika fejlődésének történetében
Előadások:  

Találkozó a Burgenlandi Mezőgazdasági Kamara képviselőjével, dr. Somogyi Balázzsal

1994. szeptember 26. OSZK
Küldöttválasztó taggyűlés szakmai programmal egybekötve
Az OSZK szolgáltatásai 1.
Előadások: Az OSZK hálózat, OSZK adatbázisok - előadók: Jeszenszky Edit, Berke Barnabásné, Patayné Balogh Éva

Kitüntetés:
Babiczky Béla tagtársunk, kollégánk életművéért a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje kitüntetést kapta.

1994. december 15. OSZK
Az OSZK szolgáltatásai 2.
A Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM-on. Bemutató és esettanulmány. Előadták: Sipos Márta és Szűcs Jenőné, OSZK

Eseménynaptár 1995.

1995. március 2. BME KK
Előadás és bemutató: Az elektronikus világkönyvtár - személyi számítógépről elérhető adatbázisok - SILVER Platter cég szolgáltatásai - az Electronic Reference Library, SPIRS keresőszoftver, a Silver Platter és az Internet

Jáki Éva beszámolója a 18. Nemzetközi Online Konferenciáról

1995. március 7. MATÁV Rt.
A MATÁV Rt. Távközlési Dokumentációs Központja adatbázisairól és referáló kiadványairól bemutató a Távközlési Központi Szakkönyvtár és Távközlési Dokumentumtár
Program:

1995. március 24. OSZK
Az OSZK szolgáltatásai
A Magyar Nemzeti Bibliográfia. időszaki Kiadványok Bibliográfiájának gépesítési kérdéseiről és a kapcsolódó szolgáltatásokról - Nagy Zsoltné

1995. április 12. SOTE KK
A szekció és a könyvtár országos rendezvénye.
Program

1995. április 22-25.Kongresszusi Központ
A Könyvfesztivál Könyvtáros klubjában szolgáltatás-centrikus előadások, adatbázis és CD-ROM bemutatók, könyvtári szoftverek és alkalmazásaikról szóló cégbemutatók, műhelybeszélgetések zajlottak. A Bartók teremben Régi könyvek védelme címmel konferencia volt.

1995. május 15-16. SZOT székház
Az MKM Könyvtári osztálya szervezésében a Tankönyv és felsőoktatási könyvtárak fejlesztése program könyvtári alprogramja keretében került sor a Felsőoktatási könyvtárak fejlesztéséért c. konferenciára. A rendezvényen a kialakított rendszerterv, fejlesztési koncepció bemutatására került sor. A szekcióüléseken a könyvtári automatizálásról, a gyarapításról, a szervezetről és irányításáról, valamint a könyvtárosok képzéséről és továbbképzéséről esett szó. A külföldi előadók esettanulmányai, valamint a szakterületi bemutatkozásaik igen színessé tették a konferenciát.

1995. május 29-30. Gödöllő
A Mezőgazdasági szekció és a Műszaki szekció Orvosi csoportja és a GATE Központi Könyvtára szervezésében került sor a 3. Holland-Magyar szimpóziumra, majd egy kirándulásra.
Előadások:

1995. június 8. MÁV FKI
A MÁV Fejlesztési és Kísérleti Intézet könyvtára szolgáltatásainak bemutatója, a DrLib integrált könyvtári rendszer, valamint a közlekedési információs hálózat és fejlesztési elképzeléseinek ismertetése
(Közlekedési és Hírközlési Minisztérium, LRI, Közlekedéstudományi Intézet, Közlekedési Múzem, MÁV FKI) került sor. Előadók: dr.Horváth Tiborné, Cziegler Mária

1995. augusztus 9-12. Eger
A Műszaki szekció és a Mezőgazdasági szekció közös rendezvénye
A könyvtár és gazdája fő témához kapcsolódóan:
Előadások:

1995. szeptember
Szakmai kirándulás - Mediterrán könyvtárak 

1995. október 25. OTH Szabadalmi Tára
Az ország legnagyobb CD-ROM adatbázis állománya. Korszerű információszolgáltatási formák. Szakmai bemutató

1995. Internet-tanfolyamok - ZMNE Informatikai labor
Az MKE a Műszaki szekció kezdeményezésére vállalta az IIF támogatásával együtt a könyvtárosok részére szervezett Internet felhasználó tanfolyamok rendezését. A költségekhez a szekció a szervezéssel és saját tagjainak külön is támogatásával is hozzájárult.

1995. november 8. DAT 95 konferencia
Virtuális és valóságos könyvtár, valamint Könyvtárak szerepe az információs társadalomban címmel hangzottak el előadások.

1995. november 9-12.
Szakmai kirándulás Szlovákiába és Lengyelországba. Besztercebánya, Zakopane, Krakkó

1995. november 21. OSZK
Az MKE a szekció közreműködésével Mit nyújt a könyvtáraknak az Internet címmel? országos konferenciát szervezett.

Eseménynaptár 1996.

1996. január 29-31. BOBCATSS szeminárium, OSZK
Téma: Az információs szolgáltatások minősége

1996. február 22. OMIKK
A HUNGARNET Egyesület Könyvtári Tagozata és az MKE Műszaki szekciójának közös rendezvénye.
Előadások:

1996.február 28-március 3.
Internet-galaxis. Kiállítás - Budapest Galéria
Az IQSOFT Rt. OLIB integrált könyvtári rendszerére épülő Magyar Iparművészeti Főiskola "Virtuális Galériájának" bemutatkozása. A korszerű információs technológia elemeit ötvöző rendszer lehetővé teszi egy-egy művész teljes életművének feldolgozását, a szöveges feldolgozás kiegészül a művek képi megjelenítésével. A "látogató" szabadon nyúlhat a művekhez, maga szervezete kiállításokat járhat körbe - jelen esetben az iparművészet tárgyi világában. A képi dokumentáció tárolásának fontossága, a megjelenítés szerepe, lehetőségei az oktatásban.

1996. március 20.          
Mi újság a Könyvtárakban?
Előadások:

1996. április 15. OSZK
A Gépesítési és osztályozási csoport rendezvénye az általános tárgyszójegyzékről, az ETO Iroda kérdéseiről

1996. április 25. BME KK
Előadás
dr. Bobok Beáta, ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszék: Könyvtári menedzsment Európában és másutt. Az előadás az előző menedzsment-rendezvény témájának folytatása, kitekintéssel ez európai és amerikai gyakorlatra.
Korreferálók a British Council tanulmányútján résztvett magyar könyvtárosok

1996. április 27-30. Könyvfesztivál a Kongresszusi Központban
Programok:

1996. május 21. Szent István Kórház tanácsterme
A szekció Orvosi Könyvtáros csoportjának országos rendezvénye
Merre tovább orvosi könyvtárak? címmel.
Előadások:

1996. május 30. OSZK
A Gépesítési és osztályozási csoport országos rendezvénye
Előadások:

Az értekezleten sok nyitott kérdés maradt.

1996. augusztus 7-10. XXVIII. MKE Vándorgyűlés, Debrecen
Könyvtár - Kommunikáció - Társadalom
Orvosi Könyvtáros Csoport - Kenézy Gyula Kórház Konferencia terem
Elnök: dr.Koltay Tibor
Előadások:

Műszaki szekció és Társadalomtudományi szekció közös rendezvénye
Elnök: Murányi Lajos, MTA KK

1996. szeptember 1-10. szakmai út a Libtech International 96 konferenciára, Hatfield, Anglia
A KOPINT-DATORG Könyvtári Együttműködési Kör Műszaki szekció által is támogatott autóbuszos tanulmányútja.
Program:

1996. október 12-20.
Az Orvosi Könyvtáros Csoport szakmai tanulmányútja
Bp. - Salzburg - Innsbruck - Klagenfurt - Ljubljana - Graz.

Eseménynaptár 1997.

1997. február 27.
Határtalan információ. Szakmai nap az Observer Médiafigyelő Kft.-nél. Korszerű információfigyelő szolgáltatások

1997. március 19.
Szakmai nap a Kiadók Házában
A Kossuth Könyvkiadó és a Springer Hungarica Kft. új kiadványai és új szolgáltatásai

1997. április 16.
Szakmai rendezvény a megújult Országos Idegennyelvű Könyyvtár és szolgáltatásairól, valamint Gyüre Péter, KLTE előadása az elektronikus dokumentumokról és kezelésükről

1997. április 24-27.
IV. Budapesti Könyvfesztivál - A könyvtár szerepe a szakmai információellátásban

1997. május 22.
Látogatás az OSZL Könyvtári Múzeumában dr.Somkuti Gabriella vezetésével

1997. május 31-június 7.
Szakkönyv- és folyóirat-terjesztők Németországban. Tanulmányút a Kopint-Datorg Könyvtári Együttműködési Kör és az MKE, valamint a szekció támogatásával

1997. június 17-19.
A BME KK 3 napos informatikai szemináriuma  a Tempus program keretében könyvtárosoknak. Vezette Dominique Lerinckx, Brüsszel, BE

1997. augusztus 7-9. MKE 29. Vándorgyűlése
A Műszaki Szekció programja: Szponzorálás, piaci kapcsolatok
Levezető elnök: dr.Bobok Bea
Előadók: Melissa Hagemann (elmaradt), Bátonyi Viola, dr.Lelkes Lajos, dr.Bagdi Marianna, dr.Voit Pál, Balogh Margit

1997. szeptember 23-25.
Az információ menedzselése az orvosi könyvtárakban. EAHIL Workshop, Bp. OSZK - Az Orvosi Könyvtáros csoport és a MOKSZ rendezvénye

1997. október 5-11.
Orvosi könyvtárosok tanulmányútja. Látogatás osztrák egyetemi könyvtárakban. Orvosi Könyvtáros csoport

1997. október 29.
Szakmai nap a CEU Könyvtárában - vezette dr. Szlatky Mária igazgató

Eseménynaptár 1998.

1998. február 25.
Szakmai nap a Lakossági információszolgáltatásról a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén

1998. március 26.
Multimédia, CD-ROM-os adatbázisok, új oktatási (távoktatás) és szolgáltatási formák bemutatója könyvtárosoknak a Nemzetközi Pető Intézetben

1998. április 24-26. V. Budapesti Könyvfesztivál
Gondolatok a könyvtárban. A könyvtáros szerepe az információs társadalomban. Kerekasztal beszélgetés. Részvevők: Gereben Ferenc, dr.Horváth Péter, dr.Nagy Attila, dr.Páli Judit, Vajda Erik, Balogh Margit

1998. június 12-14.
A műszaki, orvosi és zempléni szervezetek könyvtárosainak regionális rendezvénye különféle szakmai együttműködési lehetőségekről szakmai és egyéb gazdálkodó szervezetek, társulások, kamarák között, Pályázatok és ami mögötte van, Magyarország információs szervezeti rendszere - Sárospatak

1998. július 30.-augusztus 1. Az MKE 30. Vándorgyűlése Salgótarjánban

1998. szeptember 17-21.
Látogatás szlovák orvosi, egyetemi könyvtárakban. Az Orvosi Könyvtáros csoport tanulmányútja

1998. november 12. OMIKK
Beszámoló, vezetőség- és küldöttválasztó taggyűlés
Létszám adatok

1970
50-60 fő
1972. január
80 fő
1972. dec.
150 fő
1973
216 fő
1974
340 fő
1975
428 fő
1979
670 fő
1980
699 fő
1981
713 fő
1982
601 fő
1983
700 regisztrált fő,
ebből fizetett 466 fő
1986
547 regisztrált fő
1990
567 regisztrált fő
1991
450 regisztrált,
251 fizető fő
1994
379 regisztrált fő
(1.reg.310 fő)
1998
311 tagdíjfizető
(1.reg. 275 fő)

 

Eseménynaptár 1999.

1999. április 23.
Könyvtárosklub - Budapesti Könyvfesztivál, Kongresszusi Központ

10.30 Könyvtárosképzés a hazai felsőoktatásban (szervező MKSZ, TTSz)
Moderátor: Téglássy Ágnes, Országos Széchényi Könyvtár
10.30 Téglássy Ágnes: A magyarországi felsőfokú könyvtárosképzés helyzete
10.40 Koreny Ágnes: Az előzetes kérdőíves felmérés eredménye
10.50 Állásfoglalások, tervek (Dr.Skaliczky Judit NKÖM, Dr. Sebestyén György ELTE, Dr. Nagy Attila olvasásszociológus)
11.30 Tervek, tantervek. A tanszékek bemutatkozása (Dr. Bényei Miklós Kossuth Lajos Tudományegyetem, Dr. Pálvölgyi Mihály Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola)
12.00 Koreny Ágnes: És a gyakorlatban?
12.10 A tanszékek hozzászólása
12.40 Murányi Lajos MKE Társadalomtudományi Szekció, Balogh Margit MKE Műszaki Szekció összegzése, ajánlásai

1999. május 13. (csütörtök) de. 10 óra
A Műszak Könyvtáros Szekció és a Társadalomtudományi Szekció közös rendezvénye - az OSZK-ban
Irány a jövő című, videofilm bemutatásán keresztül "Az elektronikus dokumentumok avulásának és pusztulásának kérdéseiről" (Into the future, On the preservation of knowledge in the electronic age), az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Levéltára általkészíttetett felmérés alapján összeállított filmet ismertette Dobó Katalin az Open Society Archives könyvtárosa. A tartós dokumentum megőrzés kérdéseiről tájékoztatás tartott Nagy Zoltán az Országos Széchényi Könyvtár Állományvédelmi Főosztály vezetője.

1999. május 20. 11 óra
Kirándulás a gödöllői Királyi Kastély megtekintésére (Gödöllő, városközpont, Szabadság tér). A Szekció a részvételt támogatta.

1999. június
Az Orvosi szakmai tanulmányútja Olaszországban, 36 könyvtáros részvételével. A Padovai Egyetemi Könyvtár Orvostudományi Szakkönyvtárát, valamint a Milánóban lévő Sanofi Synthelabo gyógyszergyárat kerestük fel. A szekció a részvételt támogatta.

1999. október 21. 10 óra
Könyvtári működés elektronikus környezetben címmel az OMIKK és a Műszaki Könyvtáros Szekció által rendezett szakmai nap. Helyszín: OMIKK Klubszoba, 1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Előadások:

1999. november 3. 10 óra Nemzeti Informatikai Stratégia, ZMNE Díszterem
A NIS lényege; az információs társadalom magyarországi megvalósításával kapcsolatos feladatok/feladatcsoportok; nemzeti reagálások, válaszok a kihívásokra; a könyvtárügy szerepe az információs társadalom megvalósításában; a belátható jövő.
Előadók: Dömölky Bálint IQ-Soft, Lengyel Veronika MEH, Rózsa György MTA

1999. november 24. 10 óraZMNE Konferenciaterem, Bp. Hungária krt.
Tudomány határok nélkül. A differenciálódás és integrálódás mint egyidejűleg jelenlévő folyamatok a tudományos világban; a bűvös szó: interdiszciplinaritás; a könyvtárak elvi és gyakorlati érintettsége e témakörben.
Előadók:
Dömötör Lajosné VE, Érdi Péter KFKI,
Koltay Tibor GATE KK,
Szabó János, szociológus, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára,
Szemenyei István, az OMFB elnöki főtanácsadója,
Z. Karvalics László történész, a BME Információmenedzsment Tanszék egyetemi docense, a BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ igazgatója

1999. november 25. 11 óra
A Periodika Kör, az Elektronikus Könyvtári Szekció valamint a Műszaki Könyvtáros Szekció közös rendezvénye, BME Központi épületének Oktatói Klubjában (Budapest, XI. ker. Műegyetem rakpart 3. I.em. 66.sz
Könyvtári működés elektronikus környezetbenElektronikus folyóiratok szolgáltatása, közös katalogizálás
Előadások:

1999. december 13. 16 óra
A könyvtári PR-ről - vidám és komoly kitekintéssel. OMIKK Klubszoba

Szinyei József díjjal kitüntetett szekciós kollégáink:
Babiczky Béla, Ottovay László,
MKE emlékérem: Teveli Judit

Eseménynaptár 2000.

2000. január 26. 10 óra
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Egyetemi Könyvtár - Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Műszaki Könyvtáros Szekció.
Információkereső rendszerek korunkban: a szabadság fokmérője; a zajos információ; az információ-visszakereső nyelvek; szemantikai, terminológiai megközelítések; a tényleges haszon az információs piacon.
Házigazda: Bakos Klára  
Előadók: Ungváry Rudolf, Kokas Károly, Bakonyi Géza
Helyszín: ZNME Konferencia terem

2000. február 23. 10 óra
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Egyetemi Könyvtár - Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Műszaki Könyvtáros Szekció
Beszélgetések könyvtári immanenciákról, határterületekről
Házigazdák: Bakos Klára és Balogh Margit
Helyszín: ZNME Konferencia terem
Az információ szervezése nem könyvtári környezetben
Információs források és információs rendszerek a társadalom és a gazdaság különböző színterein. Milyen szinten szervezett az információs társadalom - intézményekben, vállalatoknál, bankoknál - Rózsa Gábor KSH, Breinich Gábor Fővárosi Levéltár, Domokos Miklósné Környezetgazdálkodási Intézet, Sellyei András K&H Bank

2000. április 22. Könyvfesztivál - MKE Műszaki Könyvtáros Szekció
10:30-12:30 (Liszt terem) Ember az információs társadalomban  
Moderátor: Balogh Margit, a szekció elnöke.
Résztvevők: Fehér Miklós könyvtárigazgató, Lengyel Veronika kormányfőtanácsos, Dr. Majtényi László adatvédelmi ombudsman, Dr. Nagy Attila olvasásszociológus, Dr. Páli Judit pszichológus, Dr. Vámos Tibor akadémikus

2000. május 3-7.
Orvosi könyvtárosok szakmai kirándulása Szlovéniába, szervező: Beniczky Gáborné

2000. május 18-án
Szakmai nap Pakson, autóbuszos kirándulás a Paksi Atomerőmű és könyvtárának megtekintésére - 40 fő
Szervezők: Mészárosné Jellinek Beáta, Fenyves Márta

2000. május 26. 10,30 OSZK, VIII. em.
Kápolna - Az Internet etikáról. Előadó: Thomas J. Froehlich egyetemi tanár, Kenti Egyetem, USA, házigazda volt dr.Koltay Tibor

2000. augusztus 10-12. Esztergom, vándorgyűlés
VI. Az élő tudomány (kerekasztal-beszélgetés) A tudományos gondolkodás útja, a tudomány fontossága a múltban és jelenben, a tudomány státusza.
Tudományos és kulturális emlékeink - a helytörténeti sajtó mikrofilmes változatának számítógépes konverziója a Dombóvár és Vidéke című újság digitalizálásának konkrét példáján, melyet Nagy Zoltán, az OSZK munkatársa mutatott be.
Az élő tudomány címmel kerekasztal-beszélgetésben a tudomány/ok területén zajló paradigmaváltásról, az azt kísérő terminológiai változásokról és szemantikai kérdésekről, a tudomány és politika viszonyáról és mindezek esetleges, lehetséges és jelenlévő könyvtári hatásairól folytattak izgalmas eszmecserét a jelenlévők. Mind két programot rendkívüli érdeklődés kísérte. Szervezők: Bakos Klára, Balogh Margit, Nagy Zoltán

MKE Emlékérem, Fenyves Márta

2000. október 2. Látogatás a Parlamentben (Szervező Cziegler Mária)
Közel százan vettek részt a Szekció által szervezett parlamenti látogatáson. Köszönjük Cziegler Mária rendezvényszervező munkáját.

2000. november 9. 10 és 14 óra között
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtára és a Műszaki Könyvtáros Szekció rendezvénye a magyar tudomány napja alkalmából
Könyvtár és tudomány - országos milleniumi konferenciára
Helyszíne: ZMNE Díszterem
Előadók: Ágh Attila politológus, BKE, György Péter esztéta, ELTE, Herman Ákos főigazgató, OMIKK, Horváth Tibor ny. főigazgató, OPKM, Huszár Ernőné dr. főigazgató, BKE KK, Szabó János ezredes, HM

2000. december 2-án, szombaton 10 órai kezdettel
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete MÜSZAKI KÖNYVTÁROS SZEKCIÓJA 30 évvel ezelöti megalakulásának alkalmából rendezett jubileumi összejövetel, az Országos Müszaki Információs Központ és Könyvtárban
Köszöntő: dr.Herman Ákos, az OMIKK föigazgatója és Balogh Margit a Szekció elnöke
A Szekció elnökeinek visszaemlékezései: Vajda Erik, Poprády Géza, Ottovay László,
Teveli Judit, Koltay Tibor, Balogh Margit
Szervezők: Cziegler Mária, Mészárosné Jellinek Beáta, Balogh Margit

Eseménynaptár 2001

2001. március 21. Középpontban a vállalati műszaki könyvtárak. Szakmai nap az OSZK VIII. emeleti társalgójában.
Előadások:

2001. április 26-29. Könyvfesztivál - Könyvtárosklub
Az Olvasás Éve - Szükségünk van-e a nemzeti művelődés stratégiájára?
Bartók I. terem
Moderátor: dr. Nagy Attila
Előadók: György Péter esztéta, Kodolányi Gyula irodalomtörténész, dr. Koncz Gábor igazgató, Magyar Kultúra Alapítvány, Sió László, OM Kabinetiroda, Skaliczki Judit főosztályvezető, NKÖM, Zentai Péter László, MKKE - szervező Balogh Margit. MKSZ

Cziegler Mária és Mészárosné Jellinek Beáta március, áprilisban kiváltak a vezetőségből, ezúton is köszönjük! végzett munkájukat, segítségüket. A vezetőség úgy döntött, hogy csak egy tagot kooptál, Teveli Judit a vezetőség tagjaként végzi majd a tanácsi képviselettel járó feladatokat.

2001. április 27-május 11.
Olaszországi tanulmányút
A KOPINT-DATORG könyvtári együttműködési körrel szervezett szakmai tanulmányut. Különböző típusú könyvtárak látogatása: Szlovéniában korszerű városi, Velencében műemlék könyvtárat, Vatikánban a legnagyobb, Aleph rendszert működtető egyházi, Nápolyban egyetemi könyvtárat tekintették meg.

Két vezetőségi ülésen tárgyaltuk az OMIKK és a BMGE Központi Könyvtárának OM által tervezett integrációjának kérdéseit, mely kapcsán megszületett az a nyilatkozat, amelyet elküldtünk az OM-nek, az MKE és az IKSZ elnökének illetve az OMIKK főigazgatójának.

2001. augusztus 9.  11. óra
A MOKSZ és az MKSZ Orvosi könyvtáros csoport szekció

2001. augusztus 10.
Nyíregyházi vándorgyűlés a Műszaki könyvtáros szekció programja:

2001. augusztus 10. délután
Könyvtárlátogatás a Megyei Kórház Kállay Rudolf Orvosi Szakkönyvtárában
Dr. Fábiánné Bartovics Ibolya: A könyvtár bemutatása
Tukacs Ilona - Balogh Zsoltné: A könyvtár integrált rendszere - Bemutató

MKE Emlékérem: Bakos Klára
Széchenyi Ferenc díj: Vajda Erik

2001. szeptember
Horvátországi tanulmányút A MKE Műszaki Könyvtáros Szekció Orvosi csoportja és a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége szimpóziummal egybekötött tanulmányutat szervezett könyvtárosok, informatikusok részére a Mezőgazdasági Szekcióval közösen, Horvátországba.
A rendezvény célja: a könyvtári digitális információs szolgáltatások kialakításának ill. fejlesztésének támogatása, a szakemberek felkészülésének elősegítése, együttműködések kialakítása a könyvtárak szolgáltatásaira annak érdekében, hogy a különböző országokban levő könyvtárak közvetíteni tudják az  európai adatbázisok információit a saját felhasználóik számára a szellemi és anyagi források gazdaságos felhasználásával, a modern technológiák igénybevételével a könyvtári szolgáltatásokat irányító szakemberek ismereteinek növelése, kapcsolatok teremtése a lehetséges modellekkel, közvetlen tapasztalatok cseréje a legelőnyösebb módszerek átvételére.

2001. szeptember 19.
Szakmai kirándulás - Győr - Pannonhalma
A szakmai nap megszervezésében a szekción kívül a győri MTESZ és a Széchenyi István Főiskola Könyvtára vett részt.
Látogatást tettünk a Győri Nemzetközi Ipari Parkban, ahol az Innovációs és Technológiai Központ 2 vezető munkatársa előadásokat tartott az ipari parkok gazdasági szerepéről, működéséről, a hazai struktúráról, helyzetről.
Ezután történelmi sétát tettünk Győr belvárosában, majd a Széchenyi István Főiskola Könyvtárában, ahol Márkus Julianna igazgató tartott előadást.
Utána Pannonhalmát kerestük fel, ahol Bánhegyi Miksa könyvtárigazgató körülvezetett minket a megújult könyvtári és múzeális terekben.

2001. szeptember 27.
Látogatás a FSZEK Központjában, mint a megújult szociológiai szakkönyvtárba, illetve a megújult FSZEK szolgáltatásainak, működési területeinek bemutatása - Sóron László főigh. (70 fő)

2001. november 19.
Szakmai nap az OSZK-ban

Házigazdáink Ottovay László főosztályvezető és helyettese, Nagy Zoltán voltak.
Itt került sor az MKE - tagdíjreformjának és alapszabálymódosítási javaslatának előzetes ismertetésére és vitájára. Jelen volt mintegy 60 fő.

2001. november 21.
A minőség diadala : aA minőségmenedzsment diszkrét pontjai címmel, a Könyvtári Akadémia keretében kerekasztal-beszélgetés folyt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Dísztermében.
A beszélgető partnerek:

elsősorban a minőség "emberi oldalát" járták körbe és alapvető, önmagunknak ritkán feltett, de életünk minőségét  egyéni és szervezeti keretekben egyaránt, meghatározó kérdésekre keresték a válaszokat.
A rendezvény házigazdája Bakos Klára könyvtárigazgató, szekció-titkár, a moderátor Balogh Margit könyvtárigazgató, szekció-elnök volt.

2001. december 12.
Az MKSZ Orvosi Könyvtáros Csoport és a Mezőgazdasági Könyvtárosok szervezete bécsi kiránduláson vett részt, ahol a Collegium Hungaricum Könyvtárát keresték fel, valamint a Modern Művészetek Múzeumát, a MUMOK-ot.  Utána városnézésre és forraltbor meg "krampampuli" fogyasztására került sor.

Kivonat az MKE 2001. december 4.-i küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből:

Egyéni tagoknál

SZINTEK

JÖVEDELMI KATEGÓRIÁK

TAGDIJ

I.

0 - 30.000.-

kötelező a tagdíj, mértéke      1.000.-

II.

30.000 -  50.000.-

1.500.-

III.

50.000 -  70.000.-

2.000.-

IV.

70.000 - 100.000.-

3.500.-

V.

100.000 - 150.000.-

4.000.-

VI.

150.000 - 200.000.-

6.000.-

VII.

200.000.-Ft fölött

10.000.-

Testületi tagoknál a testületi tagság után fizetendő díj 20.000.-Ft. Ez minimum tagdíjat jelent.

2002. Eseménynaptár

2002. március 19.
10 órai kezdettel látogatást tettünk az Observer Budapest Médiafigyelő Rt.-nél, ahol a mai kornak megfelelő sajtó-, hír-, reklámfigyelési szolgáltatásokkal ismerkedtünk meg, melyek immár nemcsak az írott sajtó területére, hanem a rádióra, tévére és az elektronikus médiára is kiterjesztettek.
Legújabb szolgáltatásuk, hogy az előre megadott keresési szempontok szerint, rendszeresen figyelik egy-egy cég, megrendelő hír, hirdetés stb. anyagait, amit aztán megszerkesztett formában, az adott cég intranetes oldaláról közvetlenül elérhetővé tesznek, vállalják a web-lap megszerkesztését is, elérhető áron.
A szolgáltatásokról olvashatnak a www.observer.hu címen, ahol lehetőséget nyújtanak elektronikus rendszerük kipróbálására is.

2002. március 26. délelőtt 10 órától
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természet-tudományi Karának új, lágymányosi, Duna-parti épülettömbjébe látogattunk, ahol az egyetem Kari könyvtárával ismerkedtek a résztvevők.
A természettudományi könyvtárak jelentős szerepet töltenek be az oktatásban, a hazai tudományos életben, a kutatásban. Szeretnénk több figyelmet fordítani tevékenységükre, beszámolni munkájukról, illetve szolgáltatásaikról, ezért olyan szakmai rendezvényt tervezünk, illetve javaslunk, amely ezzel a területtel foglalkozik.
Címlisták öszeállítása folyamatban. A Könyvtári Intézet munkatársaival egyeztettük javaslatainkat.

2002.április 3. 10 óra 30
Az MTA SZTAKI tanácstermében

címmel tartottak igen érdekes előadásokat. A programról cikk is jelent meg a Könyvtári levelezőlapban, és a digitális könyvtárakról ennek nyomán előadást szervezett a MEK is.

2002. április 19.
Könyvfesztivál - részvétel a Könyvtáros Klub szervezésében
Ungváry Rudolf - Vajda Erik: Könyvtári információkeresés.
Könyvbemutató. Beszélgetés a szerzőkkel és a kiadóval, Votisky Zsuzsával, a Typotex Kft. vezetőjével.
Moderátor: Balogh Margit, MKE Műszaki Könyvtáros Szekció

2002. május 8.11 óra
Medinfo - Orsz. Eü. Inf. Int. és Könyvtár
Az orvosi könyvtáros csoport által is ajánlott  programként , a MEDINFO szervezésében - az egységes egészségügyi fogalomtár megalkotására irányuló SZT-IS-10 pályázati projekt szakmai vitája zajlott.

2002. május 28.
A könyvtáros szerepe a változó társadalmi környezetben - IKSZ, MKE szervezésű regionális fórumsorozat.
Kibővített elnökségi ülés keretében Dipold Péter vezetésével tartotta meg vitafórumát a szekció - helyszín MPANNI, előadóterem (Bp. XI, Villányi út 67.)14 óra

2002. június 26.
Révkomárom - Szakmai kirándulás.
Vendéglátónk dr. Szénássy Árpád a Művelődési és Kultúrtörténeti Intézet, valamint a KT Lap- és Könyvkiadó Kft. igazgatója.
Program: a Révkomári erőd, a Jókai emlékhelyek, a nyomda, a Konkoly-Thege Múzeum, a Csúzi kastély látogatása vezetővel és kiselőadásokkal. Támogatta a szekció.

2002. november 20. 10 óra
Változó értékek a változó világban : Mit ér az ember, ha könyvtáros?
O rszágos konferencia.
Rendezők: MKE Műszaki Könyvtáros Szekció és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Központi Könyvtára a Magyar Tudomány Napja alkalmából
Helyszín: ZMNE Díszterem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)
A rendezvény védnökei voltak:

Házigazdák: Bakos Klára, a ZMNE EKK igazgatója, Balogh Margit, az MKE Muszaki Könyvtáros Szekció elnöke
Előadók:

2002. december 9. MKSZ beszámoló taggyűlés, OSZK

Eseménynaptár 2003.

2003. február 6-án 10.30
Látogatás "az Oktatási Minisztérium különleges háttérintézménye", a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központba
Házigazda: Szigethy Katalin
Cím: 1088 Budapest Reviczky utca 6.
Látogatóként a Hallgatói Információs Központban, Koltay Tibor ismertetőjéből (részlet):

A fenti, célszerűen rövid címet a következőkkel kell mindenek előtt kiegészítenünk: a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központba, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Műszaki Könyvtáros Szekciója szervezett látogatást. Ez a Szekció persze nemcsak műszaki könyvtárosokat tömörít magába, hanem számos más területen -  így pl. a természettudományos és az orvosi könyvtárakban  - dolgozó könyvtárosokat is. Sokan jöttek el, hiszen a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (rövidebb nevén: HIK) az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár egykori épületében (a VIII. kerület a Reviczky utca 6. szám alatt) található. A népes, mintegy 100 főt számláló csoportban ott voltak az OMIKK hajdani és a BME-OMIKK jelenlegi munkatársai közül is jónéhányan. Az érdeklődés persze egyaránt szólt a megújított épületnek és a benne működő intézménynek.

2003. február 26. 10.30 
BME-OMIKK
EU-s információszolgáltatások a BME OMIKK-ban - című könyvtár bemutató
Találkozás helyszíne: BME OMIKK  aulája, Budapest, XI. ker. Budafoki út 4-6.
Házigazda: Fonyó Istvánné főigazgató
Először: könyvtári séta - látogatás a könyvtár megújult tereiben, ismerkedés a szolgáltatásokkal.
Majd: a "BME Ipari Nyílt Nap 2003" rendezvényhez kapcsolódó BME OMIKK szatelit- konferencia
Konferencia program, időpontja: 2003. február 26. 12.30
Helyszíne: BME OMIKK tanácsterem K.I.59.
Levezető elnök: Maráczi Lászlóné igazgatási osztályvezető

2003. március 20. 10.00
Szakmai nap, Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ
(Cím: I. Attila út 93.)
Program:

A könyvtár újjáépített és modernizált épületének megtekintése Lőrincz Ferenc osztályvezető vezetésével.
A könyvtár szolgáltatásait Benczekovits Beatrix mutatta be (OMgKDK osztályvezetö).

2003. április 16. 10.30
Szakmai program a CEU-ban
A Central European University Könyvtára és az MKE Műszaki szekció közös rendezvénye, melyen bemutatásra került a Millenium új könyvtári szoftver és a CEU könyvtár tevékenysége

2003. április 24-27.
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, Budapest Kongresszusi Központ
Szervezők: Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése - Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKSZ, Balogh Margit)

2003. augusztus 13-15.
MKE 35. vándorgyűlés, Nagykanizsa
A Műszaki Szekció a Zenei Szekcióval közösen tartotta a "Dokumentumtermelő könyvtár" (2.szekció) c. programját. Moderátor Nagy Zoltán, az MKSZ titkára volt.
Az előadások rövid tartalma:

Ajánlás az MKE 35. vándorgyűlése dokumentumaiban rögzítendő irányelvekhez:
A nemzeti kulturális kincs - örökségünk digitalizálását országos programokban, régiós központokban, helyi értékeket őrző intézményekben egységes tartalmi, technikai ajánlások és a szerzői jogok figyelembevételével kell folytatni.

2003. június 16.
Együttműködés a szakkönyvtári, elektronikus tájékoztató szolgáltatásokban" c. szimpózium.
Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtár - MOKSZ, MKSZ Orvosi csopot.
Előadások:

Az előadásokat követő hozzászólásokkal fejeződött be a szimpózium.
A konferencia kapcsolódott az orvosi könyvtárosok szakmai útjához, mely a svájci könyvtárakban tett látogatásokkal folytatódott.

2003. október 8-9.
Szakmai tanulmányút Szlovéniába a Muravidékre
A Muraszombati Tanulmányi és Területi Könyvtár, a Lendván lévő Galériamúzeum és a Városi Könyvtár megtekintésére.

2003. november 12.
A hadtudományi szakirodalmi információs rendszer, mint a hazai információszolgáltatás egy modellje.
Országos konferencia.
Helyszín: ZMNE Egyetemi Központi Könyvtár, Olvasóterem
1101 Budapest Hungária krt. 9-11. 2. ép. fszt. 025.
Előadások:

A rendezvény házigazdái:
Bakos Klára (ZMNE EKK),
Balogh Margit (MKE Műszaki Könyvtáros Szekció),
Huszár Katalin őrnagy (HM OTF)

2003. december 12. 14 órától
Évzáró, egyben az évet összegző rendezvény a BME-OMIKK Központi épület. I.em. 59-es termében.
Cím: Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart 1.
Program:

  1. A tisztségviselők beszámolója - illetve a dec. 3-án, a vezetőségi ülésen elfogadott, beadott írásbeli anyag összesített, nyomtatott változatának ismertetése az elnök, a titkár és a gazdasági felelős által.
  2. Jövő évi rendezvény- és költségterv - ismertetése, elfogadása
  3. E-világi beszélgetések - A könyv születéséről beszél a kötetben szereplők közül Talyigás Judit, Mojzes Imre - beszélgetőtárs Balogh Margit
  4. Luca nap - népszokásokról, jeles napokról - előadás, Agócs Gergely műsora
  5. Baráti beszélgetéssel, uzsonnával egybekötött évzárás