MKE MKSZ ESEMÉNYNAPTÁR 2006.

 

2006. február – OSZK, országos konferencia

Vajda Erik köszöntése – konferencia előadások:

Ungváry Rudolf - információs mérnök
Intuíció és szerkesztettség, avagy hogyan lesz egyformán közel a világ minden pontja. Gondolatok az információkereső nyelvek és a könyvtárak jövőjéről

Barátné dr. Hajdu Ágnes - Szegedi Tudományegyetem
A percepció és megjelenítés jelentősége az információkereső nyelvekben

Horváth Zoltánné - IQSys
Taxonómia - az egyezményes nyelvek szerepe és rokonságai - útközben a szemantikus webhez

Kifor Tamás - MTA SZTAKI
Párhuzamos keresés könyvtárak és könyvesboltok adatforrásaiban

 

2006. február 23. MKE MKSZ taggyűlés és szakmai nap. –  Helyszín: ESKI, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21. Könyvtár Dr. Palotai Mária könyvtárigazgató bevezetője után, Balogh Margit elnök tájékoztatást adott az MKE küldöttközgyűléséről, majd Fazekas Andrea előterjesztette a tagdíjakra tett javaslatokat, táblázatosan összefoglalva és értékelve a különböző fizetési módokat. Ezek után hozzászólások következtek, majd szavazás, melynek eredményeképp megszületett az idei tagdíj-regisztrációs díj összege. Szakmai előadások voltak:

Kovács Beatrix ESKI Egészségpolitikai Szakkönyvtár

Közérdekű adatok az egészségügy területén közfeladatot ellátó szervek honlapjain. A könyvtárak szerepe az elektronikus információszabadságról szóló törvényben megfogalmazottak megismertetésében – várhatóan megjelenik a 3K-ban

Dr. Nemes Erzsébet főigazgató, KSH Könyvtár

Több mint statisztika. A KSH Könyvtára és Levéltára a közszolgáltatásban.

Süttő G. Ildikó irányító szakkönyvtáros CHINOIN Co. Ltd.

A könyvtárosság tíz parancsolata. Az etikai kódexről.

 

Az MKE Műszaki Szekció taggyűlésén döntött a szekcióban 2006-ban érvényes tagdíjakról.

A tagdíjak mértéke:

Bruttó havi jövedelem                          A Műszaki szekcióban fizetendő díj, mely a

regisztrációs díj és az MKE tagdíj összege

0 - 150.000 Ft                                                            4.000.-

150.000 - 200.000 Ft                                                 6.000.-

200.000 Ft fölött                                                        10.000.-

Nyugdíjas, tanuló,

határon túli könyvtáros díja                                          2.000.-

Második regisztráció díja         3.000.-

Testületi tagság díj                   20.000.-

 

 

2006. március 21. Könyvtárak a minőségbiztosított kórházakban MOKSZ országos konferencia, 2006. március 21. Zalaegerszeg, Moderátor Balogh Margit – a MOKSZ és a Műszaki Könyvtáros Szekció Orvosi csoportja képviseletében

 

2006. március 28. 15 óra Műhelybeszélgetés a vállalati könyvtárakról

Vendéglátó a MÁV Dokumentációs Központ

Téma: Kapcsolattartás a fenntartóval. Vállalati könyvtárak és az intézményvezetés. Hogyan „vetessük észre” magunkat abban a helyzetben, amikor úgymond távol működünk a cég stratégiai vezetésétől, hogy ilyenkor milyen eszközökkel tehetjük szükségessé, majd lehetőleg nélkülözhetetlenekké magunkat. A fenntartó szervezet felsővezetőinek támogatása a sikeres működésnek alapvető feltétele, figyelmének, elismerésének fenntartására kiemelten kell ügyelnie a könyvtár vezetésének, a jelenlévők összeállították az ehhez javasolt módszereket.

 

21 könyvtárosnő

A Duna parti szálloda előadótermében 21 könyvtáros – valamennyi nő – ismerkedett a marketinggel, a médiakommunikációval. A rövid bemutatkozáskor kiderült, hogy az ország minden részéből érkeztünk, sőt hárman Erdélyből, egy kolléganő Vajdaságból, valamint a bécsi Collegium Hungarcium Könyvtárából. Felsőoktatási, megyei városi, iskolai, vállalati és kultúrintézményi könyvtárból. Tematikájában egymásra épülő, egymást kiegészítő előadások követték egymást.

Teveli Judit – a tanfolyam háziasszonya – a marketing elméletébe és gyakorlatába vezette be

 

2006. április 8-12. Könyvtárosok tapasztalatcseréje Franciaországban - tanulmányút

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciója a műszaki, természettudományi és orvostudományi területen dolgozó könyvtárosok szakmai szervezete immár 15 éve tanulmányutakat szervez kapcsolatépítés, tapasztalat és ismeretszerzés céljából a környező és az Európai Uniós országokba. A programok során szakmai nap vagy konferencia keretében helyi és hazai szakemberek előadásai, tájékoztatói hangzanak el, bemutatásra kerülnek alkalmazott módszerek, eljárások, költség- és humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos kérdések, állománygarapításra fordított összegek, internetes forrásokra épülő szolgáltatások, hazai könyvtári szolgáltatás-fejlesztések, digitalizálási programok európai uniós pályázatatok, nemzetközi konzorciális lehetőségek, projektek.

 

2006. április 20-23. Könyvfesztivál

A 13. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjában immár 5. alkalommal szereplő CD-ROM SHOW keretében idén DIGITÁLIS ISMERETKÖZLÉS – EU-KOMPATIBILITÁS címmel egy reprezentatív szakmai tanácskozásra került sor. Az április 23-án rendezett esemény hazánk EU-csatlakozásának apropójából arra kereste a választ: milyen összefüggés van az információszolgáltatás EU-irányelvei és -törekvései, valamint a hazai felhasználói körök tevékenysége és eredményessége között. A tanácskozás bevezető előadását Kátai-Nagy Krisztina főszerkesztő, a Miniszterelnöki Hivatal EUvonal–EU Tájékoztató Szolgálat vezetője tartotta „Mindennapi Európa: EU-s információforrások és kommunikáció - létezik-e mindennapi Európa?” címmel.

A tartalmában igen sokrétű, prezentációkban rendkívül gazdag előadások sorát Balogh Margit, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció elnökének összefoglalója zárta, aki az elhangzottak alapján a hazai digitális ismeretközlés gyakorlatát teljesen EU-kompatibilisnak ítélte. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a digitális információk dinamikusan bővülő világában egyre fontosabbá válik egymás szolgáltatásainak megismerésével a párhuzamos szolgáltatások  kiküszöbölése/csökkentése, a felhasználókat legjobban segítő technikai-módszertani megoldások érvényesítése, az e-dokumentumok: formanyomtatványok, szolgáltatási felületek szabványosítása, amely a kezelést, az információcserét, a felújítást, a tárolást és a megőrzést is támogatja. Mindezek elérésében és használatuk segítésében egyre jelentősebb szerepe van a könyvtáraknak.

2006. Május 23-án került sor az MKE Küldöttközgyűlésére

2006. május 25-én (csütörtökön) du 14 órakor az ESKI Egészségpolitikai Szakkönyvtárában (Bp. VIII., Szentkirályi u. 21.) a Pharmaceutical Press munkatársa bemutatót tartott a MedicinesComplete használatáról, elsősorban orvosi könyvtárosok és gyógyszerészek számára. Az Orvosi csoport programja.

 

2006 június 17-24. REKESZ – Regionális Együttműködés Könyvtárak Elektronikus Szolgáltatásaihoz című workshoppal egybekötött tanulmányút

A workshop célja az volt, hogy megismerjük a Városi Könyvtárat, a projectben vállalt szerepüket, eddigi eredményeiket. A város központjában, szép, új épületben működik a könyvtár. Kb. 100 ezer dokumentuma van, amelynek egy része a szabadpolcokon található. Több mint 10 munkatárs dolgozik a könyvtárban, de egy részük részállásban tanár és csak munkaidejük egy részét töltik a könyvtárban. Közös számítógépes katalógusuk van más könyvtárakkal. A gyermek- és a felnőtt olvasóknak rendszeresen szerveznek programokat. Korszerű tanácstermükben tartják a rendezvényeiket és a továbbképzéseiket. A könyvtár bemutatása és egy kis frissítő után mi is ebben a tanácsteremben kaptunk tájékoztatást a projectről a könyvtár igazgatója előadásában. Kidolgoztak egy modellt a Mobil tájékoztató szolgáltatás Veria kulturális örökségeiről (www.theveriagrid.org ). A honlap egyelőre csak görög nyelvű, de ha meg tudják nyerni a város vezetését arra, hogy támogassák a fejlesztést a turizmus érdekében, más nyelven is elérhető lesz ez az egyébként nagyon jópofa és hasznos szolgáltatás.

 

2006. július 27-28-29. MKE Vándorgyűlés

A kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár által szervezett nagy rendezvény témája - Középpontban az állampolgár - A könyvtárak közösségi közszolgáltató szerepe. Idén is támogattuk nyugdíjas és rászoruló tagjainkat a részvételben.

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója MKE Emlékérem kitüntetésre terjesztette föl Nagy Zoltánt, a szekció titkárát, melyet az Elnökség egyetértésével megkapott, és az idei, kecskeméti vándorgyűlésen a többi díjazottal

A Müszaki Szekció programja a 2. számu témához.

Eleketronikus információszabadság - Adatbiztonság, adatvédelem

Moderátor: Nagy Zoltán az MKE-MKSZ titkára

Kerekasztalbeszélgetés: Az információszabadságról:

A vitaindító: Dezső János a Magyar Rádió szerkesztőségvezetője

Felkért korreferátorok: Hullámhir Bt, MTA Könyvtár, PPKE Kommunikációs tanszék vezető munkatársai.

Adatvédelem, adatbiztonság, a beszélgetés felkért szakértői: az Artisjus,a Balassi Könyvkiadó, a BME OMIKK, a Pedro Kft, az MTA Mati szakemeberei és képviselelői

A vita összefoglalóját Balogh Margit, az MKE-MKSZ elnöke tartotta

 

Hiller István oktatási és kulturális miniszter Szinnyei József-díjat adományozott

Bakos Klárának, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár igazgatójának, A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökének, eredményes munkájáért és a könyvtár szakmai közéletben kifejtett tevékenységéért, szakmai munkájáért.

 

2006. október 8-12. Tanulmányi kirándulás Dél-Lengyelországba - Krakkóba és környékére

A Műszaki Szekció szokásos évi szakmai tanulmányútja egy kiemelt könyvtárba és városok, tájak kultúrtörténeti megismerésére irányul.

Lengyelország régi fővárosába, Krakkóba látogattunk, megtekintve a közös történelmünkben is jelentős szerepet játszó Jagelló Egyetem Szent Hedvig könyvtárát. Krakkó óvárosát, majd a Wawelt a lengyel királyi palotát. Megnéztük a legszebb múzeumokat Czartoryski gyűjteményt stb. Ugyanakkor ellátogattunk két különlegesen szép lengyel városba is, Czestohowába a magyar alapítású pálos rend „fővárosába” és az ott található Jasna Góra-i kolostorba valamint Tarnówba, Bem apó szülővárosába, ahol megtekintettük különlegesen szép síremlékét is. Innen Ószandecdbe mentünk a Szent Kinga kolostorhoz, majd Szawnicába a híres fürdőhelyre. Szakmai utunk utolsó napján a környék természeti szépségeiben gyönyörködtünk és ellátogattunk a neves nedliczi várba is, és a híres felvidéki városok érintésével, tértünk haza.

 

2006. október 27. MKE-MKSZ Tudománynapi rendezvény ZMNE Könyvtár 2006.10.27. Moderátor BM

Információgazdálkodás és menedzsment. Országos szakmai nap.

Előadások:

Az Európai Unió tudománypolitikája

Prof. Dr. Kroó Norbert, az MTA r. tagja

Költségek és hasznok – könyvtár és tudáskezelés

Alföldiné Dán Gabriella PhD főigazgató  (Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár)

Az információs központok és a tudásmenedzsment

Sajó Andrea PhD  (ELTE Informatikai és Könyvtártudományi Intézet)

Az információs társadalom hazai vonatkozásai

Alföldi István ügyvezető igazgató (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság)

 

2006. december 13. BME-OMIKK - Beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlés. Krakkói galambok – költő és kirándulás - kulturális program.

A taggyűlés jegyzőkönyve az MKE Honlapján (a Műszaki Könyvtáros Szekció oldalán) a Beszámolók alatt a Műszaki Szekció Tisztújítása címen olvasható.

 

2006. december 14. Kulturális program Bécsben. Az MKE Műszaki könyvtáros szekció bécsi tanulmányútja.